חדלות פרעון

Donation Jar

חדלות פרעון ושיקום כלכלי
 

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי נכנס לתוקף ביום 15.9.2019 והחליף את פקודת פשיטת הרגל.

מהותו של החוק והתוצאה מניהולו דומה מאוד להליך פשיטת הרגל.

בסיומו של ההליך יופטר האדם מחובותיו – כפי שהיה בהליך פשיטת הרגל.
 

עם זאת, קיימים מספר שינויים בין ההליכים:

 

1.    לא עוד "חייב" – אמור מעתה "יחיד".
במסגרת החוק העמיד המחוקק מול עיניו את מטרת שיקום האדם והחזרתו למסגרת חיים נורמטייבת, ללא חובות.
בין היתר, החליט המחוקק כי המונח "חייב" לא יהיה קיים עוד, וכנגד יקרא האדם "יחיד".
זאת מתוך הבנה כי שינוי השם יצור שינוי במציאות.

2.     חובות עד סך של 150,000 ₪ - הליך חדלות הפרעון יתנהל בהוצאה לפועל.

3.    חובות של מעל לסך של 150,000 ₪ - הליך חדלות הפרעון יתנהל בבית משפט השלום.
 

חדלות פרעון בהוצאה לפועל

כאשר חובותיו של אדם הינם עד לסך של 150,000 ₪, יתנהל הליך חדלות הפרעון במסגרת ההוצאה לפועל.

לאחר הגשת בקשת חדלות הפרעון, יורה רשם ההוצאה לפועל ליחיד להגיש הצעת הסדר.

את הצעת ההסדר של היחיד, יעביר הרשם לנושים השונים של היחיד, לקבלת עמדתם.

היחיד והנושים יזומנו לישיבת הסדר אשר תתקיים, בפני נציגת הרשם, בתוך זמן קצר ביותר מהגשת הבקשה לחדלות פרעון (עד 30 ימים).

במהלך ישיבת ההסדר יבחנו הנתונים אשר נמסרו על ידי היחיד, יבדק היקף החובות כפי שיתקבל ממידעים מהנושים השונים, ותיבחן עמדת הנושים להצעת ההסדר.

ככל ולא תהיה הסכמה להסדר – תורה כב' הרשמת על קביעת דיון נוסף בנוכחות הרשמת בו תיבחן הצעת היחיד כפי שהוצעה בתחילת ההליך, או הצעה משופרת ככל שהוצעה.

ככל ולא יגיע היחיד להסדר גם בישיבה הנוספת, או ככל והרשמת תסבור כי אין טעם בקיום ישיבה נוספת, ינתן כנגד היחיד "צו פתיחת הליכים"  - אשר הינו ההליך המקביל של "צו הכינוס" אשר היה קבוע בפקודת פשיטת הרגל.

בצו פתיחת ההליכים יקבע סכום התשלום החודשי של היחיד, ינתנו הוראות לביטול עיקולים וביטול הגבלות ויקבע מועד לדיון בבקשת חדלות הפרעון אשר יהיה כ 12 חודשים לאחר מתן הצו.

חדלות פרעון בבית המשפט

כאשר חובותיו של אדם הינם מעל סך של 150,000 ₪, יתנהל הליך חדלות הפרעון במסגרת בית המשפט.

בית המשפט המוסמך בחוק חדלות פרעון הינו בית משפט השלום.

לאחר הגשת בקשת חדלות הפרעון יורה הממונה על חדלות פרעון על  מתן צו פתיחת הליכים כנגד היחיד.

בצו פתיחת ההליכים יקבע סכום התשלום החודשי של היחיד, ינתנו הוראות לביטול עיקולים וביטול הגבלות ויקבע מועד לדיון בבקשת חדלות הפרעון אשר יהיה כ 12 חודשים לאחר מתן הצו.

 

בסיומם של שני ההליכים יופטר היחיד מחובותיו ויצא לדרך חדשה, ללא חובות.